1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

KSM Zeman Sp. z o.o. prowadzi Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z art. 13 ust. 1   i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016roku, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 

  1. Administrator danych

 

Administratorem danych jest KSM Zeman Sp. z o.o. z siedzibą w Rajczy, Rajcza 481B. Siedziba Biura Zarządu Spółki: ul. Bielska 36 43-200 Pszczyna

 

  1. Dane kontaktowe

 

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@ksm.biz.pl,  lub pisemnie na adres siedziby biura administratora. U administratora danych osobowych jest wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: daneosobowe@ksm.biz.pl lub pisemnie, drogą pocztową na adres biura administratora. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

  1. Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KSM Zeman Sp. z o.o., w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. W przypadku przekazania nam przez Państwa danych osobowych Państwa Pracowników lub Współpracowników, informujemy, że nasza polityka informacyjna ma zastosowanie także   do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu wygaśnięcie wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z KSM Zeman Sp. z o.o., jednocześnie do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.

 

  1. Odbiorcy danych osobowych:

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z KSM Zeman Sp. z o.o., powiązane z KSM Zeman Sp. z o.o., świadczące usługi dla KSM Zeman Sp. z o.o. 

Ponadto, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w celu usankcjonowanym prawnie np. ZUS, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Prokuratura i sądy.

 

  1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z KSM Zeman Sp. z o.o. przetwarzającym Wasze dane osobowe poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Proces przetwarzania danych w szczególności podstawa przetwarzania danych osobowych są zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. Możecie Państwo otrzymać kopię dokumentu regulującego kwestię ochrony danych osobowych podczas ich przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym –   w tym celu proszę się skontaktować z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych osobowych.

 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować ć się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

 

  1. Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy  i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją nie podania danych osobowych może być brak możliwości wykonania umowy przez KSM Zeman Sp. z o.o. w części lub w całości.

 

  1. Zmiany

 

Firma KSM Zeman Sp. z o.o. może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę ochrony prywatności w celu dostosowania jej do zmian, jakim może ulegać Witryna lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów albo zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie takie aktualizacje będą publikowane przez firmę EDEN na Witrynie w miarę ich pojawiania się.